Έναρξη επιμορφωτικής περιόδου στο πλαίσιο της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή»

Έναρξη επιμορφωτικής περιόδου στο πλαίσιο της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή»

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2007-8 και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή». η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ΄ ΚΠΣ. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και αποσκοπεί στην ένταξη επαγγελματικού-εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας που διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση. θα υλοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ειδικότητας στην παιδαγωγική αξιοποίηση λογισμικού για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών των Τομέων της ΔΕΕ.

Η πρώτη επιμορφωτική περίοδος θα πραγματοποιηθεί από 7 Ιανουαρίου 2008 έως 19 Μαΐου 2008. Φορέας Υλοποίησης της εν λόγω πράξης είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπ.Ε.Π.Θ. (ΕΥΕ-Υπ.Ε.Π.Θ.). στην οποία έχει ανατεθεί ο σχεδιασμός. η οργάνωση. η παρακολούθηση και η διαχείριση όλων των σχεδιασμένων δράσεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο.

Οι περιφερειακές οργανωτικές. διοικητικές και υποστηρικτικές δομές που θα αξιοποιηθούν για την ομαλή υλοποίησή του έργου. με δεδομένη την έκτασή του. περιλαμβάνουν:

  • Τις Περιφερειακές Επιτροπές Επιμόρφωσης (ΠΕΕ) που λειτουργούν με την ευθύνη του σχεδιασμού. της οργάνωσης. της παρακολούθησης. της διαχείρισης και του ελέγχου των προγραμμάτων επιμόρφωσης στην περιοχή τους.
  • Τις Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. στα εργαστήρια Η/Υ των οποίων θα φιλοξενηθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης. (Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης - ΚΣΕ).
  • Τα ΚΣΕ που θα φιλοξενήσουν τις δράσεις της πράξης αυτής θα οριστούν με νεότερη απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ.. κατόπιν εισήγησης των ΠΕΕ.
  • Τους Επιμορφωτές. εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που έλαβαν κατάλληλη εκπαίδευση στο πλαίσιο της πράξης.
  • Τους Υπεύθυνους Υποστήριξης Επιμορφωτικών Συναντήσεων (ΥΥΕΣ). οι οποίοι θα υποστηρίξουν τα προγράμματα επιμόρφωσης.
  • Τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δια των Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης). οι οποίες καλούνται να συμβάλλουν. ως προς το σκέλος των αρμοδιοτήτων τους. στην έγκαιρη και απρόσκοπτη διακίνηση σχετικών διοικητικών εγγράφων (Εγκύκλιοι. Υπουργικές Αποφάσεις. κλπ) προς τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους.
  • Τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καλούνται να συνεργαστούν με τις ΠΕΕ. ώστε να διεκπεραιωθούν εγκαίρως η κατάρτιση του καταλόγου ΚΣΕ. η υποβολή των αιτήσεων των εκπαιδευτικών και κάθε άλλη απαιτούμενη διαδικασία ενημέρωσης.

Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στο δικτυακό τόπο της πράξης http://iasonas.cti.gr και από τις Περιφερειακές Επιτροπές Επιμόρφωσης.