Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 θα γίνουν δεκτοί μέχρι τριάντα (30) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία Μαθηματικών.

Το πρόγραμμα αυτό είναι Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό. Πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη συνεργασία των Τμημάτων «Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» και «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων «Επιστημών Αγωγής» και «Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών. Στατιστικής. καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών. του Τμήματος ΜΙΘΕ και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι της χώρας όπως ο νόμος ορίζει.

Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι ότι θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2008. Επιδίωξη του προγράμματος είναι περίπου οι μισοί των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί να είναι καθηγητές Μαθηματικών διορισμένοι σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται την καταβολή διδάκτρων ύψους 1500 Ευρώ κατ’ έτος. για δύο έτη. Κάθε έτος χορηγούνται υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια.