ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί στα πλαίσια της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση» (Έργο ΙΙ) θα πρέπει να επικοινωνήσουν επειγόντως με τις αρμόδιες Επιτροπές Επιμόρφωσης για να παραλάβουν τις επιταγές τους. Το ίδιο ισχύει και για όσους από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς έχουν επιτύχει στην πιστοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση οι Επιτροπές Επιμόρφωσης θα προωθήσουν την ακύρωση των εν λόγω επιταγών..