Δράσεις της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. – Ενδοεπιμορφωτικές παρουσιάσεις υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε.

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), είναι υποστηρικτικές δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμόδιες για την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων Φ.Ε.  (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021, αρ.22) αλλά και, σε συνεργασία με τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης ΦΕ, για την υλοποίηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που αφορούν εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (A.Π. 98130/Δ2/07-09-23). Επιπλέον αναλαμβάνουν και υλοποιούν σε τοπικό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο ένα μεγάλο αριθμό δράσεων σχετικά με τις φυσικές επιστήμες αλλά και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη διδακτική πρακτική.

Ως υπεύθυνος/νη κάποιου Ε.Κ.Φ.Ε. επιλέγεται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 (Βιολόγος Γεωλόγος, Φυσικός, Χημικός). Κύριο έργο των υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε.  είναι η υποστήριξη της πειραματικής διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία. Καθώς κανείς μας δεν είναι πανεπιστήμονας γίνεται σαφές πως είναι απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωση των υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε., ώστε να μπορούν να είναι χρήσιμοι/μες στους/στις συναδέλφους και αποδοτικοί στο έργο τους. Η απουσία τέτοιων επιμορφωτικών δράσεων από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. ΙΕΠ), οδήγησε την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) στη διοργάνωση ενδοεπιμορφωτικών δράσεων στις οποίες οι υπεύθυνοι/νες και το προσωπικό των Ε.Κ.Φ.Ε. επιμορφώνονται από άλλους υπεύθυνους/νες Ε.Κ.Φ.Ε..

Διαβάστε περισσότερα εδώ: Ενημέρωση για τις δράσεις της ΠΑΝΕΚΦΕ