Κατά την προβολή σελίδας ASP ή ASPX στον Internet Explorer εμφανίζεται το μήνυμα λάθους «HTTP 500 Internal Server Error»

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχει πρόβλημα στην σελίδα αλλά λόγο της ενεργοποιημένης εντολής"Show friendly HTTP error messages" δεν εμφανίζεται το σωστό μήνυμα λάθους.

Η απενεργοποίηση της επιλογής αυτής γίνεται απο το μενού Tools (Εργαλεία)->Internet Options (Επιλογές Internet)->Advanced (Για προχωρημένους)->Browsing->Show friendly HTTP error messages.