Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Supporting Multilingual Classrooms» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης


Το 1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής, κατόπιν συνεργασίας με τη Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ., πρόκειται να διοργανώσει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Supporting Multilingual Classrooms». Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινής δράσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Innovative Μethodologies and Αssessment in Language Learning», η οποία αφορά την ενίσχυση όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα των
κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών.

Δείτε αναλυτικότερα: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ