Διακηρύξεις/διαβουλεύσεις διαγωνισμών εξοπλισμού ΠΣΔ

Διακηρύξεις/διαβουλεύσεις διαγωνισμών εξοπλισμού ΠΣΔ

Category-Default-Image-05

Eπαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» ,  «Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)» .

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση και υποστήριξη των υποδομών υλικού και λογισμικού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συντήρηση του κεντρικού εξοπλισμού του ΠΣΔ, μέσω της προμήθειας εξοπλισμού / υπηρεσιών υποστήριξης και εγγύησης / ανταλλακτικών, που περιλαμβάνει:

  1. την επέκταση της αποθηκευτικής υποδομής δεδομένων του ΠΣΔ, για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών και των χρηστών του ΠΣΔ.
  2. την απόκτηση μεταγωγέων (switches), για την αντιμετώπιση βλαβών ή καταστάσεων δικτυακού κορεσμού στις συνδέσεις των σχολείων και λοιπών μονάδων ΠΣΔ μέσω των μητροπολιτικών δικτύων (MAN)
  3. την επέκταση των συμβολαίων συντήρησης και της υποστήριξης κρίσιμων συστημάτων στο δίκτυο κορμού και το κέντρο δεδομένων.
  4. την ανανέωση των αδειών και της υποστήριξης συστημάτων λογισμικού και
  5. την απόκτηση αναλωσίμων μέσων αποθήκευσης.

Το Έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α) και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)». Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την ΣAΝΑ346 και ειδικότερα τον ενάριθμο κωδικό Πράξης (ΣΑ) 2023ΝΑ34600101

Στοιχεία διαγωνισμού

Διακήρυξη Π815/10.11.2023 - Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», «Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)», στο πλαίσιο της πράξης: «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» (MIS/ΟΠΣ 5201458»

Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»
Αριθμός και / Ημερομηνία Διακήρυξης: Π815/10.11.2023
Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ:  258187
Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», «Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)»
Προϋπολογισμός Δαπάνης: 334.763,38 €  πλέον ΦΠΑ 24%
(συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.:  415.106,59 € )
Φορέας Χρηματοδότησης: Το Έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α)
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών έως την: Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023
Προθεσμία απαντήσεων
διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών έως την:
Τρίτη , 5 Δεκεμβρίου  2023
Έναρξη υποβολής προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής  στο ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη , 5 Δεκεμβρίου  2023 και ώρα 15:00
Προθεσμία Ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ έως την: Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 13:00
Έντυπη υποβολή Προσφορών έως την: Πέμπτη 14/12/2023 και ώρα 13:00
( εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους ) 
Διενέργεια Διαγωνισμού / Αποσφράγιση προσφορών: Παρασκευή 15/12/2023 και ώρα 13:00
Τρόπος Υποβολής Προσφορών:   Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Σχετικά αρχεία