Διακυρήξεις/διαβουλεύσεις διαγωνισμών εξοπλισμού ΠΣΔ

Διακυρήξεις/διαβουλεύσεις διαγωνισμών εξοπλισμού ΠΣΔ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου 2019

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ