Διακυρήξεις/διαβουλεύσεις διαγωνισμών εξοπλισμού ΠΣΔ

Διακυρήξεις/διαβουλεύσεις διαγωνισμών εξοπλισμού ΠΣΔ

Aνοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

Στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο