Ποιες είναι οι ρυθμίσεις των «options» και «allowoverride» του Apache για τους καταλόγους των χρηστών;

Είναι «Options SymLinksIfOwnerMatch» και «AllowOverride AuthConfig Indexes Limit». Για τον κατάλογο «allowindex» υπάρχει η επιπλέον ρύθμιση «Options Indexes» που επιτρέπει την εμφάνιση directory listings από τον Apache εφόσον ο κατάλογος «allowindex» δημιουργηθεί από τον χρήστη στον ριζικό κατάλογο του δικτυακού τόπου.