Λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

GroupMail Square

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω λιστών/ομάδων αλληλογράφιας για την κάλυψη υπηρεσιακών και άλλων αναγκών. Οι λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω: