Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 5ου ΓΕΛ Ιωαννίνων σε επιμορφωτική δράση ERASMUS+

Εκπαιδευτικοί του 5ου ΓΕΛ Ιωαννίνων για επιμόρφωση στην Πράγα

στο πλαίσιο ERASMUS+

Εκπαιδευτικοί του 5ου Γ.Ε.Λ. Ιωαννίνων στο πλαίσιο του διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus+ KA121-2023-1-EL01-KA121-SCH-000134159 συμμετείχαν σε κινητικότητα στην Πράγα της Τσεχίας στις 14/1/2024 έως 21/1/2024 με στόχο την παρακολούθηση του προγράμματος:

Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century

Η εκπαιδευτική εμπειρία αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα θετική μιας και οι συμμετέχοντες ενίσχυσαν τις γλωσσικές, ψηφιακές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Επιπλέον, η αλληλεπίδρασή τους με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών τους έδωσε τη δυνατότητα να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές και εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που μπορούν να βελτιώσουν τη σχολική πραγματικότητα.

Να τονιστεί ότι η Διαπίστευση ERASMUS+ απονεμήθηκε  στο 5ο ΓΕΛ Ιωαννίνων μετά από αξιολόγηση της αίτησης  που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση-EAC/A02/2020 στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων  και ισχύει από 1 Μαρτίου 2021 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2027.

H απονομή της Διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι ο o σχολικός οργανισμός  έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας  στο πλαίσιο μιας ευρύτερης  προσπάθειας    ανάπτυξής του.
Επιπλέον, στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης μέσω της προώθησης των αξιών της συμπερίληψης, της πολυμορφίας, της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής, των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πλούτο της πολυμορφίας, καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.