Σύζευξις ΙΙ

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)  προχωρά στην αξιοποίηση των δικτυακών προσβάσεων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με ταυτόχρονη αναβάθμιση των κυκλωμάτων σε υψηλότερες ταχύτητες, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και ανάλογα με το μέγεθος κάθε μονάδας. Παράλληλα, μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα ενοποιηθούν οι τηλεφωνικές συνδέσεις των μονάδων σε τηλεφωνικές υπηρεσίες VoIP που προσφέρει το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα.