Έργο TeachUP (Teachers UPskilling)

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ  σε συνεργασία με το European Schoolnet, ένα δίκτυο 30 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, διοργανώνει στο πλαίσιο του ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου "TeachUP", το 1ο Εθνικό Εργαστήριο Διαλόγου του έργου, που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 22 Ιανουαρίου 2018.

Το έργο TeachUP (Teachers UPskilling) υλοποιείται, από τον Μάρτιο 2017, από 18 ευρωπαϊκούς φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Βασική Δράση 3 (Υποστήριξη για Πολιτικές Μεταρρυθμίσεις). Για την Ελλάδα, το TeachUP υλοποιεί το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Το έργο είναι τριετές και αφορά σε νέες επιμορφωτικές προσεγγίσεις που ενδυναμώνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται δυναμικά στις σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει:

·         Στην διερεύνηση εξειδικευμένων επιμορφωτικών αναγκών, εστιάζοντας στο μεσοδιάστημα μεταξύ της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

·         Στην κάλυψη αυτών των αναγκών και στην καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική υποστήριξη της εξατομικευμένης μάθησης, της διαμορφωτικής αξιολόγησης, της συνεργασίας με ομοτίμους και της δημιουργικής σκέψης.

Στο πλαίσιο αυτό, το TeachUp θα σχεδιάσει μια σειρά διαδικτυακών επιμορφώσεων για εν δυνάμει και για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και θα αξιολογήσει δύο εναλλακτικά μοντέλα υλοποίησής τους μέσω μιας τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής πεδίου. Παράλληλα, θα διοργανώσει μια σειρά ετήσιων Εθνικών Εργαστηρίων Διαλόγου (dialogue labs), σε κάθε συμμετέχουσα στο έργο χώρα, με την συμμετοχή (κατόπιν πρόσκλησης, βάσει των προδιαγραφών του έργου) στελεχών από όλα τα επίπεδα της αρχικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και φοιτητές μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στον ιστότοπο: http://teachup.eun.org