Τι δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει να έχει ένα αρχείο προκειμένου να είναι ορατό ένα αρχείο μέσω web;

Θα πρέπει υπάρχει το  δικαίωμα "όλοι οι χρήστες - ανάγνωση" (all users - read) στο συγκεκριμένο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα "όλοι οι χρήστες - εκτέλεση" (all users - execute) σε όλους τους καταλόγους που το αρχείο διαδοχικά εμπεριέχεται.