Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων. Κατάθεση προσφορών (νέα ημερομηνία) μέχρι την 9-9-2003

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας. ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ. 92 21.07.2003 απόφαση της Διεύθυνσης. προκηρύσσει Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων» στα πλαίσια του έργου «Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUnet: Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία» Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. (Κεφ. Α- ʼρθρο 8) το αργότερο μέχρι (νέα ημερομηνία) την Τρίτη 09/09/2003 και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία του ΕΑΙΤΥ και συγκεκριμένα: Ρήγα Φεραίου 61 26221 Πάτρα Τ.Θ. 1122. 26110 Πάτρα Τηλ. +30 2610 273496. +30 2610 225073. +30 2610 220112 Fax. +30 2610 222086 Υπόψη κ. Μ. Παρασκευά