Μετάθεση χρόνου υποβολής προσφορών

Μετάθεση χρόνου υποβολής προσφορών στα πλαίσια του τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων» για την 9/9/2003. Ομοίως μετατιθεται και η ημερομηνία αποσφράγιση για την 10/9/2003.

ΑΠΟΦΑΣΗ 103 Πάτρα. 5 Αυγούστου 2003 Θέμα: Μετάθεση χρόνου υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών στα πλαίσια του τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων» στα πλαίσια του έργου «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUNET : Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία» Έχοντας Υπόψη: 1.Το Π.Δ. 9/1985 και το άρθρο 2 του Ν. 2909/2.5.2001 για το θεσμικό του ΕΑΙΤΥ 2.Την υπ’ αριθμ. Φ/908/Η/6310/31.7.2001 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3.Την ένταξη Πράξης στο μέτρο 1.1. του ΕΠ της ΚτΠ με τίτλο «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUNET : Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία». με αρ. πρωτ. 151.144/ΚτΠ 457. Αθήνα 21.2.2002 4.Το ΠΔ 394/96 (ΦΕΚ 266/4.12.96) περί Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου 5.Την απόφαση ΔΣ ΕΑΙΤΥ Νο. 142/30.9.2002. θέμα 4.xii. περί εξουσιοδότησης του Διευθυντή για υπογραφή αποφάσεων σύστασης επιτροπών 6.Την απόφαση του Διευθυντή Νο. 92/21.7.2003 για την προκήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού Αποφασίζεται χωρίς τροποποίηση όρων της σχετικής διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού 1.η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων» στα πλαίσια του έργου «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUNET : Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία». κατά μία εβδομάδα. ήτοι για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2003. ώρα 11:00π.μ. 2.η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων» στα πλαίσια του έργου «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUNET : Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία». κατά μία εβδομάδα. ήτοι για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2003. ώρα 13:00μ.μ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΙΤΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΣΠΥΡΑΚΗΣ